Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Stocks Making: Stochastic Reached Oversold on

Stochastic (14, 3, 3) reached oversold levels by dropping below 20

Related Scans: Stochastic Oversold Weakness

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
TML 0.230 0.00 744,051 12.03
RRS 0.055 -8.33 129,000 7.51
OSP 2.370 -9.20 34,500 4.86
ZAR 0.030 0.00 2,646,863 4.56
AUN 0.275 -8.33 90,050 4.10
TRIL 0.550 -6.78 130,788 3.49
ML 1.460 -5.19 85,133 3.02
SPA 0.060 0.00 214,200 2.93
TSN 0.280 -8.20 50,500 2.89
TXF 15.730 -2.36 58,509 2.68
NOT 0.230 -4.17 317,665 2.31
ZQQ 54.590 -1.53 104,330 2.27
NGI.UN 8.250 0.00 6,600 2.18
ER 0.100 -4.76 410,105 2.17
IPCO 6.180 -4.04 103,900 2.12
ZEN 0.360 -2.70 124,480 2.00
PGM 0.520 -1.89 421,700 1.98
FO 0.245 -5.77 341,267 1.83
TOU 17.730 -5.99 1,262,228 1.82
SBC 12.310 -2.53 20,172 1.78
RBX 0.065 0.00 100,000 1.78
IMG 3.340 2.45 3,188,998 1.77
HCON 10.330 -0.48 8,609 1.72
OMM 0.075 0.00 80,000 1.62
FSZ 11.770 -1.34 228,522 1.60
XAW 25.840 -0.88 98,135 1.56
MIVG 22.240 -0.63 3,752 1.43
STUS.A 9.240 -0.11 25,100 1.37
CCX 8.430 -6.33 15,000 1.36
GOOS 63.240 -4.09 579,825 1.35
GDV 10.200 -1.83 9,400 1.34
XRB 24.570 0.45 14,375 1.32
OSU 0.260 -3.70 11,500 1.31
TOG 4.200 -3.45 1,046,592 1.29
PSL 0.055 -15.38 25,000 1.18
AAV 1.930 -6.31 813,699 1.16
FR 7.540 1.34 642,931 1.16
SBN 5.260 -2.77 1,000 1.16
BNS 70.500 -1.09 3,368,051 1.15
IFR 0.075 -6.25 123,000 1.15
XQQ 58.860 -1.52 35,583 1.13
CEU 2.230 -4.29 712,462 1.11
PPX 0.065 0.00 213,000 1.11
HQU 64.350 -3.09 87,660 1.10
MND 0.090 0.00 340,000 1.10
ZDY 31.990 -0.84 11,619 1.09
E 0.170 0.00 58,632 1.08
JAG 0.080 -5.88 123,544 1.07
GSD 0.275 -8.33 11,045 1.07
BPF.UN 16.910 -1.80 45,892 1.04
PXC 26.460 -1.64 3,956 1.03
EGL 0.060 -7.69 159,740 1.01
OGC 3.630 1.11 1,162,708 0.98
VIU 27.280 -0.80 28,345 0.94
KAT 0.410 1.23 119,900 0.93
CWB 27.980 -2.10 210,035 0.92
KORE 0.170 -12.82 143,000 0.87
NB 0.540 -1.82 69,507 0.85
DYG 0.080 0.00 10,000 0.84
XEF 29.900 -0.66 39,841 0.84
ZJO 42.500 -5.51 2,213 0.81
ACD 9.510 -3.45 1,600 0.76
SSL 6.830 0.00 411,837 0.74
XEU 23.510 -0.89 2,784 0.73
MXU 21.640 -0.18 3,800 0.73
ALC 13.100 0.00 3,500 0.71
VLE 2.350 -0.84 176,172 0.69
PMN 0.250 -1.96 202,450 0.67
TCI 0.035 0.00 247,000 0.67
VXC 37.000 -0.94 13,655 0.66
PHD 0.120 -11.11 99,500 0.66
DISC 23.090 -2.45 600 0.62
FPC 0.220 2.33 90,300 0.60
MRD 13.300 -0.45 2,318 0.60
BBU.UN 50.550 -0.63 38,689 0.59
ZPH 16.990 -0.35 625 0.57
HEXO 8.920 -3.04 2,093,993 0.57
HXQ 55.080 -1.22 2,005 0.56
PTM 1.740 1.16 11,900 0.56
WML 0.350 -2.78 44,717 0.55
ANTL 0.065 0.00 30,000 0.55
MN 0.130 4.00 53,000 0.55
NPF.UN 18.720 -0.27 670 0.54
FAH.U 8.250 0.61 4,700 0.54
HBLK 6.770 -2.17 1,242 0.53
VIDY 24.750 -0.60 675 0.53
AUU 0.050 0.00 18,000 0.51
CRE 0.430 -4.44 78,429 0.51
CPH 1.260 -1.56 22,700 0.48
NXE 1.830 -3.17 232,886 0.47
CIC 11.370 -1.13 5,577 0.45
HIP 0.570 0.00 690,715 0.45
ALB 25.800 -0.04 400 0.44
LPK 0.055 0.00 20,999 0.44
CORV 3.180 -3.64 7,300 0.42
ZJG 42.100 0.60 1,316 0.41
VDU 33.990 -0.76 3,279 0.41
SSH.P 0.140 -3.45 2,500 0.41
ORG 0.350 -1.41 15,000 0.40
CGI 25.000 -1.03 1,300 0.38
VVC 0.025 0.00 31,800 0.37
RBNK 19.490 -1.12 4,476 0.35
EHE 24.990 -1.23 453 0.33
ZNQ 31.820 -1.36 894 0.31
NEE 0.170 0.00 26,100 0.29
GIII 0.260 -10.34 14,000 0.29
CBLU 0.240 0.00 10,000 0.29
NUG 0.090 0.00 20,750 0.28
MCLD 0.360 0.00 75,679 0.27
SINT 17.960 -1.10 200 0.27
SGI 0.580 -3.33 31,700 0.26
APS 2.700 1.50 4,785 0.24
NVX 0.145 3.57 7,800 0.24
CSOC.B 3.030 -0.98 1,200 0.24
BKCH 19.740 -5.32 125 0.23
ETX 0.200 -4.76 4,500 0.21
HXDM 32.730 -0.55 697 0.21
XGI 31.700 -2.28 1,002 0.20
BANC 0.020 -20.00 31,000 0.19
MFM 0.095 5.56 16,440 0.18
PHW 18.890 -0.63 200 0.17
ESM 0.460 3.37 75,201 0.17
PNE 0.200 5.26 14,750 0.15
BATT 0.220 0.00 37,500 0.14
AME 0.050 0.00 5,000 0.13
VE 28.230 -0.91 745 0.11
JP 0.130 -3.70 5,000 0.10
SYH 0.340 0.00 7,500 0.10
EAST 0.100 0.00 43,500 0.10
SOIL 0.140 -3.45 30,000 0.10
XFC 23.480 -0.76 200 0.09
NLH 0.275 1.85 4,000 0.09
CXN 0.120 4.35 8,000 0.08
TPE 17.430 -0.91 100 0.07
HIT 0.025 0.00 15,000 0.05
LITT 0.070 -12.50 5,393 0.03
FCUD 24.370 -0.85 300 0.03
AGRL 0.105 -4.55 10,000 0.02
RPSB 20.050 0.15 100 0.02
Related Scans: Stochastic Oversold Weakness
Back to All Scans...